Як скласти план виховної роботи?

Орієнтовна структура плану виховної роботи має бути такою:

 1. Аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.
 2. Основні завдання виховної роботи.
 3. Психолого-педагогічна характеристика класу.
 4. Зміст і форми роботи з учнівським колективом:

 

 1. Класні та загальношкільні виховні заходи.
 2. Попередження травматизму.
 3. Пропаганда здорового способу життя.
 4. Профілактика правопорушень і правова освіта.
 5. Індивідуальна робота з дітьми.
 1. Робота щодо соціального захисту учнів.
 2. Робота з батьками.

Планування виховної роботи класу — складний про­цес, який потребує від класного керівника значних витрат часу, зусиль і вмінь. Але треба пам'ятати, що план не скла­дається раз і назавжди, він має бути робочим, тобто підля­гати корекції і доповненням протягом року.

План виховної роботи сприяє системності та послі­довності в роботі класного керівника, допомагає йому не розмінюватися на дрібниці, а спрямовувати свою роботу на вирішення першочергових завдань навчально-виховно­го процесу.

Продовжуючи розмову про план виховної роботи класного керівника, можна зазначити, що загально­прийнятих форми і структури плану не може бути. Педаго­гові необхідно творчо підійти до складання плану з огляду на особливості класного колективу, умови школи, а також досвід своєї роботи. На практиці існує кілька форм планів, кожна з яких має свої переваги та недоліки.

Підбиваючи підсумок, ми насамперед можемо сказа­ти, що планування значною мірою визначає результати та ефективність виховної роботи.

 • Чітке планування допомагає вчителеві уникнути ба­гатьох помилок і негативних явищ, тому що план дозволяє намітити загальні перспективи та конкретні шляхи вирішен­ня поставлених виховних завдань.
 • План допоможе упорядкувати педагогічну діяль­ність, забезпечити виконання таких вимог, як планомірність і системність, керованість і наступність результатів.
 • За своїм змістом, структурою та формою плани дуже різноманітні, але головне їх призначення — допомога в ор­ганізації виховної роботи, тому вони мають бути зручними для користування, робочими, а не формальними докумен­тами.

Перший розділ плану — аналіз виховної роботи за минулий навчальний рік.

Як зробити аналіз виховної роботи класу за мину­лий рік?

В аналізі роботи доцільно відобразити такі аспекти:

а)   результати виховної роботи (рівень вихованості, соціальності учнів тощо);

б)   характеристика змін, що відбулися в учнівському колективі (розвиток стосунків між учасниками педагогічного процесу, зміцнення зв'язків і традицій);

в)   реалізація поставлених виховних завдань (які з них вирішено і як, що і як вплинуло на їх вирішення, причини невиконання запланованого);

г)    аналіз проведеної роботи щодо пріоритетних напрямків роботи школи, результати й організація діяльності, досягнення, недоліки та їх причини.

Другий розділ плану — основні завдання виховної роботи.

Як визначити основні завдання виховної роботи клас­ного керівника?

Ці завдання мають відповідати таким вимогам:

 • випливати з аналізу роботи класу за минулий рік;
 • бути конкретними й реальними для виконання;
 • охоплювати всю сплановану роботу з учнями;
 • враховуватися при плануванні методичної роботи і контролю за виховною роботою та при складанні всіх ін­ших планів і первинних документів.

 

Третій розділ плану — психолого-педагогічна ха­рактеристика класу.

Як скласти психолого-педагогічну характеристику класу?